-->

Dasar-dasar Zakat


PEMBAHASAN
2.1 Pengertian zakat fitrah dan harta
Zakat Fitrah menurut bahasa ialah membersihkan atau mensucikan yang berkaitan dengan asal kejadian manusia. Sedangkan Zakat Fitrah menurut istilah ialah Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam laki-laki atau perempuan, tua atau muda, untuk dirinya sendiri dan orang-orang Islam yang wajib ia nafkahi, dengan cara mengeluarkan bahan makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syariat Islam.
Nabi Muhammad SAW bersabda:
https://azlizank.files.wordpress.com/2012/10/zakat-3.jpg?w=604&h=110 Artinya:     “Dari Ibnu Umar, ia berkata,”Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan atas setiap muslim sebanyak satu sha’ (3,2 liter) kurma atau gandum, baik dia merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan”. (HR. Bukhari Muslim).
Zakat Maal atau zakat harta adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki seseorang muslim atau kelompok karena sudah sampai nisab untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sedangkan nisab zakat adalah batas minimal dari harta benda yang dimiliki oleh setiap muslim yang wajib mengeluarkan zakat.
2.2 Dasar hukum zakat fitrah dan harta
Mengeluarkan Zakat Fitrah hukumnya fardu ’ain yaitu wajib atas setiap umat Islam laki-laki atau perempuan, tua atau muda dan termasuk anak yang baru dilahirkan ibunya yang mampu dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Setiap muslim wajib berzakat fitrah untuk dirinya, keluarga, dan orang lain yang menjadi tanggungannya baik anak kecil, orang dewasa, laki-laki, dan perempuan bahkan anak yang baru lahir sekalipun
Sebagaimana firman Allah SWT : 
Zakat Fitrah (Pengertia, Hukum, Syarat, Rukun & Ketentuan)
Artinya : "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku". (QS: Al-Baqarah 2: 43). 
Mengeluarkan Zakat Mal hukumnya fardu ‘ain, yaitu wajib atas setiap orang Islam yang mampu dan telah memenuhi syarat-syaratnya. Allah berfirman berkaitan dengan perintah untuk mengeluarkan zakat terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqaroh ayat 110 yang berbunyi:
https://azlizank.files.wordpress.com/2012/10/zakat-7.jpg?w=330&h=50
Artinya:    “dan dirikanlah shalat serta tunaikanlah zakat …” (QS. Al-Baqarah : 110)
Kemudian Allah juga berfirman berkaitan dengan orang-orang yang menerima zakat, terdapat dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 103, yang berbunyi      
2.3 Syarat dan rukun zakat fitrah dan hatra      
Syarat Wajib Menunaikan Zakat Fitrah
  1. Setiap orang yang beragama Islam
  2. Dilaksanakan sesudah terbenam matahari diakhhir bulan Ramadan (bagi anak yang baru lahir sesudah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan tidak diwajibkan Zakat Fitrah)
Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya yang menjadi tanggungjawabnya.
Rukun- rukun zakat fitrah
1.         Niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas semat-mata karena allah SWT
2.         Terdapat pemberi zakat fitrah atau musakki
3.         Terdapat penerima zakat fitrah atau mustahik


Syarat Wajib Menunaikan Zakat Mal
1)  Islam
2) Merdeka
3)  Milik yang sempurna
4)  Telah cukup nisabnya (batas harta yang dimiliki sehingga orang wajib mengeluarkan zakat)
5)   Masa memiliki sudah sampai 1 tahun, selain tanaman dan buah-buahan.
Rukun Zakat Mal
1)     Niat mengeluarkakn zakat
2)    Orang yang berzakat
3)    Orang yang menerima zakat
4)    Barang yang dizakatkan.
2.4 Cara pembagian zakat fitrah dan zakat harta
Contoh cara menghitung zakat fitrah. Pak Ujang sebagai kepala keluarga memiliki tanggungan yang terdiri dari seorang isteri, seorang anak, dan dua orang adik. Berapa besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh Pak Ujang? Untuk menghitungnya ikuti langhah-langkah berikut ini:
  1. Apabila Pak Ujang akan mengeluarkan zakat fitrah dengan beras, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah: 5 orang x 2,5 kg beras = 12,5 kg beras, atau 5 x 4 liter = 20 liter beras.
  2. Apabila Pak Ujang akan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah: Jika harga beras Rp 20.000/kg, maka zakatnya 12,5 kg x Rp 20.000= Rp 250.000
Contoh cara menghitung zakat maal adalah sebagai berikut:
1)    Pada tanggal 5 Januari 2008, kamu membeli emas sebanyak 400 gram. Kapan kamu mengeluarkan zakatnya ? Dan berapa besar zakat yang harus dikeluarkan ?
Jawaban :
Besar zakatnya adalah: 2,5% x 400 gram = 2,5/100 x 400 gram = 10 gram.
Dan zakat tersebut harus dikeluarkan pada tanggal 4 Januari 2009.
2)    Pada tanggal 5 Maret 2008, kamu mulai berdagang barang-barang elektronik dengan modal awal Rp 25.000.000,00. Setelah setahun, harta daganganmu senilai Rp 30.000.000,00. Kapan kamu mengeluarkan zakatnya? Dan berapa besar zakat yang harus dikeluarkan ?
Jawaban:
Besar zakatnya: 2,5% x 30.000.000,00 = 2,5/100 x Rp 30.000.000,00 = Rp 750.000,00
Zakat tersebut harus dikeluarkan pada tanggal 4 Maret 2009
3)    Pak Budi habis
panen padi sawah yang pengairannya sulit. hasil perolehan bersih sebanyak 1800 kg beras. Hitunglah berapa berapa kg zakat yang wajib dikeluarkan pak Budi !
Jawaban:
Besar zakatnya: 5% x 1800 kg = 5/100 x 1800 kg = 90 kg
2.5 hikmah zakat fitrah dan harta
Hikmah disyariatkannya zakat fitrah,antara lain
a)      Meringankan beban penderitaan fakir miskin,terutama pada Hari Raya Idulfitri agar mereka turut merasakan kesenangan
b)      Menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama serta menjauhkan dari sifat tamak,egois,dan bakhil.
c)      Membersikan perbuatan-perbuatan tidak baik dan ucapan-ucapan kotor dari orang yang berpuasa
d)      Menyucikan jiwa orang yang memberikan zakat fitrah.
e)      Menyempurnakan nilai puasa Ramadhan
2.  Hikmah disyariatkannya zakat mal,antara lain
a)      Menanamkan sifat pemurah dan menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama
b)      Menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin
c)      Menjauhan diri dari sifat tamak,egois,dan bakhil.
d)      Dapat menentramkan dan memperkukuh keimanan bagi mualaf
e)      Dapat membersihkan harta yang dimiliki dan hak orang lain.
f)       Sebagai ungkapan syukur atas nikmat Allah SWT
g)      Terhindar dari ancaman azab Allah SWT
h)      Mengurangi tingkat kejahatan di tengah masyarakat.


0 Response to "Dasar-dasar Zakat"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel